691

Barcha soʻzlar

266

Bugun tarjima qilindi

110

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Polimer
 • Ўзбек тилида

  Полимер

  • 1 Бир жинсли ва даврий такрорланувчан атомлар гуруҳидан ташкил топган юқори молекуляр кимёвий бирикма. Замонавий техникада жуда кенг қўлланилади
  Намуналар
  • 1 Мунтазам полимер (мономерларнинг муайян даврийликда такрорланишидан ташкил топган)
  • 2 Тартибсиз полимер (мономерларнинг тасодифий такрорланишидан ташкил топган)
  • 3 Ишқаланиш полимери
  • 4 тармоқланган полимер, кўп занжирли полимер
  • 5 пьезоэлектрли полимер
  • 6 аморф полимер
  • 7 ўтказгич полимер
  • 8 ноорганик полимер
  • 9 полимернинг мономер қатори
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Polimer

  • 1 Bir jinsli va davriy takrorlanuvchan atomlar guruhidan tashkil topgan yuqori molekulyar kimyoviy birikma. Zamonaviy texnikada juda keng qo‘llaniladi
  Namunalar
  • 1 Muntazam polimer (monomerlarning muayyan davriylikda takrorlanishidan tashkil topgan)
  • 2 Tartibsiz polimer (monomerlarning tasodifiy takrorlanishidan tashkil topgan)
  • 3 Ishqalanish polimeri
  • 4 tarmoqlangan polimer, ko‘p zanjirli polimer
  • 5 pyezoelektrli polimer
  • 6 amorf polimer
  • 7 o‘tkazgich polimer
  • 8 noorganik polimer
  • 9 polimerning monomer qatori
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Полимер

  • 1 Высокомолекулярные химические соединения, состоящие из однородных повторяющихся групп атомов, широко применяемые в современной технике.
  Namunalar
  • 1 регулярный (с упорядоченным чередованием мономеров) полимер
  • 2 неупорядоченный (со случайным чередованием мономеров) полимер
  • 3 полимер трения
  • 4 разветвлённый полимер, многоцепьевой полимер
  • 5 пьезоэлектрический полимер
  • 6 аморфный полимер
  • 7 проводящий полимер
  • 8 неорганический полимер
  • 9 мономерное звено полимера
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Polymer

  • 1 a substance which has a molecular structure built up chiefly or completely from a large number of similar units bonded together, e.g. many synthetic organic materials used as plastics and resins
  Namunalar
  • 1 ordered polymer
  • 2 random polymer
  • 3 friction polymer
  • 4 branched polymer
  • 5 piezoelectric polymer
  • 6 amorphous polymer
  • 7 conductive polymer
  • 8 inorganic polymer
  • 9 monomeric unit of polymer
  Tavsiya etilgan manbalar