691

all word

1607

all today word

427

user login today

Scientific glossary dictionary

Lignin, xylogen
 • Uzbek (cyrillic)

  Лигнин

  • 1 Ўсимликлар танасида мавжуд бўладиган ва унга ёғоч қаттилигини берувчи мураккаб органик полимер
  • 2 Юпқа қатлам-қатлам қоғоз шаклидаги вата
  Examples
  • 1 модификацияланган лигнин
  • 2 пиролизланган лигнин
  Recommended literature
 • Uzbek (latin)

  Lignin

  • 1 O‘simliklar tanasida mavjud bo‘ladigan va unga yog‘och qattiligini beruvchi murakkab organik polimer
  • 2 Yupqa qatlam-qatlam qog‘oz shaklidagi vata
  Examples
  • 1 modifikatsiyalangan lignin
  • 2 pirolizlangan lignin
  Etimologiyasi
 • Russian

  Лигнин

  • 1 сложный органический полимер, содержащийся в стеблях растений и придающий им жесткость древесины
  • 2 Материал в виде тонкой слоистой бумаги, изготовляемый из древесины; древесная вата.
  Examples
  • 1 модифицированный лигнин
  • 2 пиролизный лигнин
  Recommended literature
 • English

  Lignin, xylogen

  • 1 a complex organic polymer deposited in the cell walls of many plants, making them rigid and woody
  • 2 wood wool.
  Examples
  • 1 modified lignin
  • 2 pyrolized lignin
  Recommended literature