655

Barcha soʻzlar

47

Bugun tarjima qilindi

24

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Qovushqoqlik
 • Ўзбек тилида

  Қовушқоқлик

  • 1 консистенциянинг ички ишқаланишига таъсир кўрсатувчи қўйиқ, ёпишқоқ ва ярим суюқ ҳолати
  • 2 суюқликнинг ички ишқаланиш қобилиятини ифодаловчи каттталик. равон сарфга қаршилик қилаётган юза бирлигига таъсир қилувчи куч билан ўлчанади
  Намуналар
  • 1 қовушқоқлик вакуумметри
  • 2 қовушқоқлик манометри
  • 3 қоннинг қовушқоқлиги
  • 4 динамик қовушқоқлик
  • 5 кинематик қовушқоқлик
  • 6 қовушқоқлик индекси
  • 7 қовушқоқлик аномалияси
  • 8 қовушқоқлик туфайли сўниш
  • 9 қовушқоқлик кучланиши
  • 10 флюид қовушқоқлиги
  • 11 суспензияларнинг қовушқоқлиги
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Qovushqoqlik

  • 1 konsistensiyaning ichki ishqalanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi qo‘yiq, yopishqoq va yarim suyuq holati
  • 2 suyuqlikning ichki ishqalanish qobiliyatini ifodalovchi katttalik. ravon sarfga qarshilik qilayotgan yuza birligiga ta’sir qiluvchi kuch bilan o‘lchanadi
  Namunalar
  • 1 qovushqoqlik vakuummetri
  • 2 qovushqoqlik manometri
  • 3 qonning qovushqoqligi
  • 4 dinamik qovushqoqlik
  • 5 kinematik qovushqoqlik
  • 6 qovushqoqlik indeksi
  • 7 qovushqoqlik anomaliyasi
  • 8 qovushqoqlik tufayli so‘nish
  • 9 qovushqoqlik kuchlanishi
  • 10 flyuid qovushqoqligi
  • 11 suspenziyalarning qovushqoqligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Вязкость

  • 1 густая, липкая и полужидкая состояние консистенции влияющий внутреннему трению
  • 2 величина, выражающая величину внутреннего трения в жидкости. измеряется силой на единицу площади, сопротивляющейся равномерному расходу
  Namunalar
  • 1 вязкостный вакуумметр
  • 2 вязкостный манометр
  • 3 вязкость крови
  • 4 динамическая вязкость
  • 5 кинематическая вязкость
  • 6 индекс вязкости
  • 7 аномалия вязкости
  • 8 вязкостное затухание
  • 9 вязкостное напряжение
  • 10 вязкость флюида
  • 11 вязкость суспензий
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Viscosity

  • 1 the state of being thick, sticky, and semi-fluid in consistency, due to internal friction
  • 2 a quantity expressing the magnitude of internal friction in a fluid, as measured by the force per unit area resisting uniform flow
  Namunalar
  • 1 viscosity gage
  • 2 viscosity manometer
  • 3 blood viscosity
  • 4 dynamic viscosity
  • 5 kinematic viscosity
  • 6 viscosity index
  • 7 viscosity anomaly
  • 8 viscous damping, fluid damping
  • 9 viscous stress
  • 10 fluid viscosity
  • 11 viscosity of suspensions
  Tavsiya etilgan manbalar