691

Barcha soʻzlar

1267

Bugun tarjima qilindi

197

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Namlik
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Намлик

  • 1 Атмосферадаги ёки бирор газ таркибидаги сув буғларининг миқдорий кўрсаткичи
  Намуналар
  • 1 Нисбий намлик
  • 2 Материалнинг массавий намлиги
  • 3 Намлантириш орқали ҳаво айлантириш
  • 4 Намликка чидамлилик
  • 5 Юқори даражадаги намлик
  • 6 намлик диаграммаси
  • 7 Паст даражадаги намлик
  • 8 мутлақ намлик
  • 9 буғнинг намлиги
  • 10 намликни қайд этувчи асбоб
  • 11 Солиштирма намлик
  • 12 критик намлик
  • 13 газнинг намлиги
  • 14 Намликни назорат қилиш
  • 15 Тоғ жинсларининг намлиги
  • 16 ​Ҳавонинг намлиги​
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Namlik

  • 1 Atmosferadagi yoki biror gaz tarkibidagi suv bug‘larining miqdoriy ko‘rsatkichi
  Namunalar
  • 1 Nisbiy namlik
  • 2 Materialning massaviy namligi
  • 3 Namlantirish orqali havo aylantirish
  • 4 Namlikka chidamlilik
  • 5 Yuqori darajadagi namlik
  • 6 namlik diagrammasi
  • 7 Past darajadagi namlik
  • 8 mutlaq namlik
  • 9 bug‘ning namligi
  • 10 namlikni qayd etuvchi asbob
  • 11 Solishtirma namlik
  • 12 kritik namlik
  • 13 gazning namligi
  • 14 Namlikni nazorat qilish
  • 15 Tog‘ jinslarining namligi
  • 16 Havoning namligi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Влажность

  • 1 показатель содержания водяных паров в атмосфере или в газе
  Namunalar
  • 1 относительная влажность
  • 2 массовая влажность материала
  • 3 вентиляция с увлажнением
  • 4 влагостойкость
  • 5 высокая влажность
  • 6 диаграмма влажности
  • 7 низкая влажность
  • 8 абсолютная влажность
  • 9 влажность пара
  • 10 датчик влажности
  • 11 удельная влажность
  • 12 критическая влажность
  • 13 влажность газа
  • 14 humidity control
  • 15 humidity of rocks
  • 16 humidity of air
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Humidity

  • 1 a quantity representing the amount of water vapour in the atmosphere or in a gas
  Namunalar
  • 1 relative humidity
  • 2 bulk humidity
  • 3 humidity ventilation
  • 4 humidity resistance
  • 5 high humidity
  • 6 humidity chart
  • 7 low humidity
  • 8 absolute humidity
  • 9 vapor humidity
  • 10 humidity detector
  • 11 specific humidity
  • 12 critical humidity
  • 13 gas humidity
  • 14 регулирование влажности
  • 15 влажность горных пород
  • 16 влажность воздуха
  Tavsiya etilgan manbalar