655

Barcha soʻzlar

62

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Magnit maydoni
 • Ўзбек тилида

  Магнит майдони

  • 1 Магнитик материал ёки ҳаракатдаги электр зарядлари атрофида электромагнит кучлар таъсирида ҳосил бўлувчи ва майдон. Доимий ва ўзгарувчан магнит майдонлари бўлади.
  Намуналар
  • 1 Ернинг магнит майдони
  • 2 Қуёшнинг магнит майдони
  • 3 шлейф магнит майдони
  • 4 ўққа симметрик магнит майдони
  • 5 доимий магнит майдони
  • 6 аберрациясиз магнит майдони
  • 7 кучга эга бўлмаган магнит майдони
  • 8 вакуумдаги магнит майдони
  • 9 импульсли магнит майдони
  • 10 квантланувчи магнит майдони
  • 11 оғувчи магнит майдони
  • 12 қутб магнит майдони
  • 13 кучли магнит майдони
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Magnit maydoni

  • 1 Magnitik material yoki harakatdagi elektr zaryadlari atrofida elektromagnit kuchlar ta’sirida hosil bo‘luvchi va maydon. Doimiy va o‘zgaruvchan magnit maydonlari bo‘ladi.
  Namunalar
  • 1 Yerning magnit maydoni
  • 2 Quyoshning magnit maydoni
  • 3 shleyf magnit maydoni
  • 4 o‘qqa simmetrik magnit maydoni
  • 5 doimiy magnit maydoni
  • 6 aberratsiyasiz magnit maydoni
  • 7 kuchga ega bo‘lmagan magnit maydoni
  • 8 vakuumdagi magnit maydoni
  • 9 impulsli magnit maydoni
  • 10 kvantlanuvchi magnit maydoni
  • 11 og‘uvchi magnit maydoni
  • 12 qutb magnit maydoni
  • 13 kuchli magnit maydoni
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Магнитное поле

  • 1 поле, создающее электромагнитные силы; бывает постоянным и переменным; характеризуется напряжённостью
  Namunalar
  • 1 магнитное поле Земли
  • 2 магнитное поле Солнца
  • 3 магнитное поле шлейф
  • 4 аксиально-симметричное магнитное поле
  • 5 постоянное магнитное поле
  • 6 безаберрационное магнитное поле
  • 7 бессиловое магнитное поле
  • 8 вакуумное магнитное поле
  • 9 импульсное магнитное поле
  • 10 квантующее магнитное поле
  • 11 отклоняющее магнитное поле
  • 12 полярное магнитное поле
  • 13 сильное магнитное поле
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Magnetic field

  • 1 a region around a magnetic material or a moving electric charge within which the force of magnetism acts
  Namunalar
  • 1 geomagnetic field, earth magnetic magnetic field, terrestrial magnetic field
  • 2 solar magnetic field
  • 3 а loop magnetic field
  • 4 axially symmetric magnetic field
  • 5 constant magnetic [magnetostatic, static magnetic] field
  • 6 aberrationless magnetic field
  • 7 forceless magnetic field, force-free magnetic field
  • 8 vacuum magnetic field
  • 9 pulsed magnetic field
  • 10 quantizing magnetic field
  • 11 magnetic deflection field
  • 12 polar magnetic field
  • 13 strong magnetic field, high magnetic field
  Tavsiya etilgan manbalar