655

Barcha soʻzlar

82

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Foton
 • Ўзбек тилида

  Фотон

  • 1 Ёруғлик заррачаси, массаси нолга тенг бўлган элементар заррачаларда бири; электромагнит майдони кванти
  Намуналар
  • 1 аннигиляцион фотон
  • 2 барион фотон
  • 3 фотонлар билан бомбардимонлаш
  • 4 фотоннинг виртуаллиги
  • 5 қўзғалган фотон
  • 6 фотон гази
  • 7 фотонларнинг гуруҳланиши
  • 8 фотонлар нурлаткичи
  • 9 фотонлар дифракцияси
  • 10 фотонлар манбаи
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Foton

  • 1 Yorug‘lik zarrachasi, massasi nolga teng bo‘lgan elementar zarrachalarda biri; elektromagnit maydoni kvanti
  Namunalar
  • 1 annigilyatsion foton
  • 2 barion foton
  • 3 fotonlar bilan bombardimonlash
  • 4 fotonning virtualligi
  • 5 qo‘zg‘algan foton
  • 6 foton gazi
  • 7 fotonlarning guruhlanishi
  • 8 fotonlar nurlatkichi
  • 9 fotonlar difraksiyasi
  • 10 fotonlar manbai
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Фотон

  • 1 Частица света, одна из нейтральных элементарных частиц с нулевой массой; квант электромагнитного поля.
  Namunalar
  • 1 аннигиляционный фотон
  • 2 барионный фотон
  • 3 бомбардировка фотонами
  • 4 виртуальность фотона
  • 5 возбуждённый фотон
  • 6 газ фотонов
  • 7 группировка фотонов
  • 8 излучатель фотонов
  • 9 дифракция фотонов
  • 10 источник фотонов
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Photon

  • 1 a particle representing a quantum of light or other electromagnetic radiation. A photon carries energy proportional to the radiation frequency but has zero rest mass
  Namunalar
  • 1 annihilation photon
  • 2 baryonic photon
  • 3 photon bombardment
  • 4 photon virtuality
  • 5 excited photon
  • 6 photon gas
  • 7 photon bunching
  • 8 photon emitter
  • 9 photon diffraction
  • 10 photon source
  Tavsiya etilgan manbalar