655

Barcha soʻzlar

875

Bugun tarjima qilindi

308

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Annigilyatsiya
 • Ўзбек тилида

  Аннигиляция

  • 1 зарра ва антизарраларнинг тўқнашиши натижасида бошқа зарраларга айланиши
  Намуналар
  • 1 жуфтликлар аннигиляцияси
  • 2 антибарион аннигиляция
  • 3 антинуклон аннигиляция
  • 4 дислокациялар аннигиляцияси
  • 5 майдон аннигиляцияси
  • 6 зарба аннигиляция
  • 7 кучсиз аннигиляция
  • 8 уч фотонли аннигиляция
  • 9 тинч ҳолатдаги аннигиляция
  • 10 магнит майдони аннигиляцияси
  • 11 модда-антимодда аннигиляцияси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Annigilyatsiya

  • 1 zarra va antizarralarning to‘qnashishi natijasida boshqa zarralarga aylanishi
  Namunalar
  • 1 juftliklar annigilyatsiyasi
  • 2 antibarion annigilyatsiya
  • 3 antinuklon annigilyatsiya
  • 4 dislokatsiyalar annigilyatsiyasi
  • 5 maydon annigilyatsiyasi
  • 6 zarba annigilyatsiya
  • 7 kuchsiz annigilyatsiya
  • 8 uch fotonli annigilyatsiya
  • 9 tinch holatdagi annigilyatsiya
  • 10 magnit maydoni annigilyatsiyasi
  • 11 modda-antimodda annigilyatsiyasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Аннигиляция

  • 1 Превращение частицы и античастицы в другие частицы при их столкновении
  Namunalar
  • 1 аннигиляция пар
  • 2 антибарионная аннигиляция
  • 3 антинуклонная аннигиляция
  • 4 аннигиляция дислокаций
  • 5 аннигиляция поля
  • 6 ударная аннигиляция
  • 7 слабая аннигиляция
  • 8 трёхквантовая аннигиляция, трёхфотонная аннигиляция
  • 9 аннигиляция в покое
  • 10 аннигиляция магнитного поля
  • 11 аннигиляция вещества и антивещества
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Annihilation

  • 1 the conversion of matter into energy, especially the mutual conversion of a particle and an antiparticle into electromagnetic radiation
  Namunalar
  • 1 annihilation of pairs
  • 2 antibaryon annihilation
  • 3 antinucleon annihilation
  • 4 dislocation annihilation
  • 5 field annihilation
  • 6 impact annihilation
  • 7 weak annihilation
  • 8 three-photon annihilation
  • 9 annihilation at rest
  • 10 magnetic field annihilation
  • 11 matter-antimatter annihilation
  Tavsiya etilgan manbalar