655

Barcha soʻzlar

209

Bugun tarjima qilindi

148

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Anizotropiya
 • Ўзбек тилида

  Анизотропия

  • 1 ўлчам йўналишларини ўзгаришига мувофиқ, муҳҳитнинг физик параметрларининг ўзгариши
  Намуналар
  • 1 диэлектрик хоссалар анизотропияси
  • 2 якка ион анизотропияси
  • 3 ишқаланиш коэффициенти анизотропияси
  • 4 кристалл структура анизотропияси
  • 5 механик хоссалар анизотропияси
  • 6 умумий ҳолат анизотропияси
  • 7 юза қатлам анизотропияси
  • 8 фазо анизотропияси
  • 9 ёруғлик тарқалиши анизотропияси
  • 10 айланма (бурама) анизотропия
  • 11 табиий анизотропия
  • 12 сунъий анизотропия
  • 13 анизотропия ўқи
  • 14 анизотропия майдони
  • 15 мусбат анизотропия
  • 16 бўйлама анизотропия
  • 17 сейсмик анизотропия
  • 18 қутбий анизотропия
  • 19 фрикцион анизотропия
  • 20 магнитик таъсирчанлик анизотропияси
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Anizotropiya

  • 1 o‘lcham yo‘nalishlarini o‘zgarishiga muvofiq, muhhitning fizik parametrlarining o‘zgarishi
  Namunalar
  • 1 dielektrik xossalar anizotropiyasi
  • 2 yakka ion anizotropiyasi
  • 3 ishqalanish koeffitsiyenti anizotropiyasi
  • 4 kristall struktura anizotropiyasi
  • 5 mexanik xossalar anizotropiyasi
  • 6 umumiy holat anizotropiyasi
  • 7 yuza qatlam anizotropiyasi
  • 8 fazo anizotropiyasi
  • 9 yorug‘lik tarqalishi anizotropiyasi
  • 10 aylanma (burama) anizotropiya
  • 11 tabiiy anizotropiya
  • 12 sun’iy anizotropiya
  • 13 anizotropiya o‘qi
  • 14 anizotropiya maydoni
  • 15 musbat anizotropiya
  • 16 bo‘ylama anizotropiya
  • 17 seysmik anizotropiya
  • 18 qutbiy anizotropiya
  • 19 friksion anizotropiya
  • 20 magnitik ta’sirchanlik anizotropiyasi
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Анизотропия

  • 1 изменение физических характеристик среды в зависимости от направления их измерения
  Namunalar
  • 1 анизотропия диэлектрических свойств
  • 2 анизотропия единичного иона
  • 3 анизотропия коэффициента трения
  • 4 анизотропия кристаллической структуры
  • 5 анизотропия механических свойств
  • 6 анизотропия общего вида
  • 7 анизотропия поверхностного слоя
  • 8 анизотропия пространства
  • 9 анизотропия рассеяния света
  • 10 вращательная анизотропия
  • 11 естественная анизотропия
  • 12 искусственная анизотропия
  • 13 ось анизотропии
  • 14 поле анизотропии
  • 15 положительная анизотропия
  • 16 поперечная анизотропия
  • 17 сейсмическая анизотропия
  • 18 полярная анизотропия
  • 19 фрикционная анизотропия
  • 20 анизотропия магнитной восприимчивости
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Anisotropy

  • 1 the property of being directionally dependent, which implies different properties in different directions
  Namunalar
  • 1 dielectric anisotropy
  • 2 single-ion anisotropy
  • 3 frictional anisotropy
  • 4 crystalline anisotropy
  • 5 mechanical anisotropy
  • 6 general anisotropy
  • 7 surface anisotropy
  • 8 space anisotropy
  • 9 light-scattering anisotropy
  • 10 rotational anisotropy
  • 11 natural anisotropy
  • 12 induced anisotropy
  • 13 anisotropy axis
  • 14 anisotropy field
  • 15 positive anisotropy
  • 16 transverse anisotropy
  • 17 seismic anisotropy
  • 18 polar anisotropy
  • 19 frictional anisotropy
  • 20 magnetic susceptibility anisotropy
  Tavsiya etilgan manbalar