691

Barcha soʻzlar

1062

Bugun tarjima qilindi

228

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Arifmetika
 • Ўзбек тилида

  Арифметика

  • 1 Арифметика – сонлар ҳақидаги фандир. «Арифметика» деган ном, «сон» маъносини билдирадиган, юнонча «аритмос» (бошқача айтганда «арифмос») сўзидан оилнган. Арифметикада сонларнинг энг сода хоссалари ва ҳисоблаш қоидалари ўрганилади. Сонларнинг мураккаброқ хоссалари, сонлар назариясида ўрганилади
  Намуналар
  • 1 Ўнли арифметика
  • 2 Комплекс сонлар арифметикаси
  • 3 Буль арифметикаси
  • 4 Иккилик арифметика
  • 5 дискрет арифметика
  • 6 ўрта арифметик
  • 7 Арифметик ҳисоб-китоблар
  • 8 Арифметик қатор
  • 9 Арифметик амал
  • 10 Арифметик прогрессия
  • 11 Арифметик код
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Arifmetika

  • 1 Arifmetika – sonlar haqidagi fandir. “Arifmetika” degan nom, “son” ma’nosini bildiradigan, yunoncha “aritmos” (boshqacha aytganda “arifmos”) so‘zidan oilngan. Arifmetikada sonlarning eng soda xossalari va hisoblash qoidalari o‘rganiladi. Sonlarning murakkabroq xossalari, sonlar nazariyasida o‘rganiladi
  Namunalar
  • 1 O‘nli arifmetika
  • 2 Kompleks sonlar arifmetikasi
  • 3 Bul arifmetikasi
  • 4 Ikkilik arifmetika
  • 5 diskret arifmetika
  • 6 o‘rta arifmetik
  • 7 Arifmetik hisob-kitoblar
  • 8 Arifmetik qator
  • 9 Arifmetik amal
  • 10 Arifmetik progressiya
  • 11 Arifmetik kod
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Арифметика

  • 1 Это наука, изучающая действия над числами. Арифметика - набор элементарных операций, включающий в себя сложение, вычитание, умножение и деление чисел.
  • 2 Раздел математики, занимающийся изучением простейших свойств чисел и производимых над ними действий.
  Namunalar
  • 1 десятичная арифметика
  • 2 арифметика комплексных чисел
  • 3 булева арифметика
  • 4 двоичная арифметика
  • 5 дискретная арифметика
  • 6 среднее арифметическое
  • 7 arithmetic calculations
  • 8 arithmetic series
  • 9 arithmetic operation
  • 10 арифметическая прогрессия
  • 11 арифметический код
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Arithmetic

  • 1 the branch of mathematics dealing with the properties and manipulation of numbers
  Namunalar
  • 1 decimal arithmetic
  • 2 complex arithmetic
  • 3 Boolean arithmetic
  • 4 binary arithmetic
  • 5 discrete arithmetic
  • 6 arithmetic mean
  • 7 арифметические расчеты
  • 8 арифметический ряд
  • 9 арифметическое действие
  • 10 arithmetic progression
  • 11 arithmetic code
  Tavsiya etilgan manbalar