655

Barcha soʻzlar

232

Bugun tarjima qilindi

148

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Algebra
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Алгебра

  • 1 Катталиклар устида бажариладиган амаллар юзасидан умумий қоидаларни ўрганадиган ва бунда катталикнинг сон қийматини ўрнига бошқа шартли белгилар (ҳарфлар) қўллаш орқали, иш юритиладиган математика бўлими
  • 2 ​Математиканинг алгебраик тенгламаларни ечиш масалалари билан шуғулланувчи қисми. Тарихда биринчи бўлиб, алгебра буюк Ўзбек олими Муҳаммад Мусо ал-Хоразмийнинг "Ал-Жабр ва Муқобала" асари орқали вужудга келган. Атама номи "Тиклаш ва қайтариш" маъносини беради. Хоразмийнинг "Ал-Жабр вал Муқобала" асари номининг бузиб талаффуз қилиниши натижасида, жаҳон тилларида ушбу атама алгебра кўринишида оммалашган ​
  Намуналар
  • 1 Тўплам алгебраси
  • 2 дифференциал алгебра
  • 3 бошланғич алгебра
  • 4 матрицалар алгебраси
  • 5 Ўлчовлар алгебраси
  • 6 Чексизлик алгебраси
  • 7 Буль алгебраси
  • 8 Ли алгебраси
  • 9 Чизиқли алгебра
  • 10 абстракт алгебра
  Тавсия этилган манбалар
  • 1 Я.М. Выгодский. "Элементар математикадан справочник", Тошкент, "Ўқитувчи" 1977
 • O‘zbek tilida

  Algebra

  • 1 Kattaliklar ustida bajariladigan amallar yuzasidan umumiy qoidalarni o‘rganadigan va bunda kattalikning son qiymatini o‘rniga boshqa shartli belgilar (harflar) qo‘llash orqali, ish yuritiladigan matematika bo‘limi
  • 2 Matematikaning algebraik tenglamalarni yechish masalalari bilan shug‘ullanuvchi qismi. Tarixda birinchi bo‘lib, algebra buyuk O‘zbek olimi Muhammad Muso al-Xorazmiyning “Al-Jabr va Muqobala” asari orqali vujudga kelgan. Atama nomi “Tiklash va qaytarish” ma’nosini beradi. Xorazmiyning “Al-Jabr val Muqobala” asari nomining buzib talaffuz qilinishi natijasida, jahon tillarida ushbu atama algebra ko‘rinishida ommalashgan
  Namunalar
  • 1 To‘plam algebrasi
  • 2 differensial algebra
  • 3 boshlang‘ich algebra
  • 4 matritsalar algebrasi
  • 5 O‘lchovlar algebrasi
  • 6 Cheksizlik algebrasi
  • 7 Bul algebrasi
  • 8 Li algebrasi
  • 9 Chiziqli algebra
  • 10 abstrakt algebra
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Hozircha manba ko'rsatilmagan
 • Rus tilida

  Алгебра

  • 1 Раздел математики, изучающий общие приёмы действий над величинами (выраженными буквами) , независимо от их числовых значений.
  • 2 Это часть математики, развивающаяся в связи с задачей о решении алгебраических уравнений. Впервые появляется у выдающегося среднеазиатского математика и астронома 11 века Мухаммеда ибн-Мусы ал-Хорезми.
  Namunalar
  • 1 алгебра множеств
  • 2 дифференциальная алгебра
  • 3 элементарная алгебра
  • 4 алгебра матриц
  • 5 алгебра мер
  • 6 алгебра на бесконечности
  • 7 булева алгебра
  • 8 алгебра Ли
  • 9 линейная алгебра
  • 10 абстрактная алгебра
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике
 • Ingliz tilida

  Algebra

  • 1 a branch of mathematics that uses symbols or letters to represent variables, values or numbers, which can then be used to express operations and relationships and to solve equations
  • 2 from Arabic al-jabr ‘the reunion of broken parts’, ‘bone-setting’, from jabara ‘reunite, restore’. The original sense, ‘the surgical treatment of fractures’, probably came via Spanish, in which it survives; the mathematical sense comes from the title of a book, ‘ilm al-jabr wa'l-muqābala ‘the science of restoring what is missing and equating like with like’, by the mathematician al-Ḵwārizmī
  Namunalar
  • 1 algebra of sets
  • 2 differential algebra
  • 3 elementary algebra
  • 4 matrix algebra
  • 5 measure algebra
  • 6 algebra at infinity
  • 7 Boolean algebra
  • 8 Lie algebra
  • 9 linear algebra
  • 10 abstract algebra
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Elementary Algebra Textbook Second Edition Department of Mathematics College of the Redwoods 2012-2013