691

Barcha soʻzlar

1091

Bugun tarjima qilindi

182

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Izotop
Shuningek, quyidagilar topildi: :
 • Ўзбек тилида

  Изотоп

  • 1 Кимёвий хоссалари бир ҳил, фақат атом оғирликлари турлича бўлган элементлар. Бир элементнинг турли изотопларида ядродаги протонлар сони доим бир хил бўлади ва шу сабабли, изотоплар доим бир хил кимёвий хоссалар атом рақамларига эга бўлади. Бундай элементларнинг масса сони турлича бўлади.
  Намуналар
  • 1 Изотопни бойитиш
  • 2 Изотопларни ажратиш
  • 3 Фаоллаштирувчи изотоп
  • 4 Альфа-нурлатувчи изотоп
  • 5 Оғир изотоп
  • 6 Сунъий изотоп
  • 7 Узоқ яшайдиган изотоп
  • 8 Радиоактив изотоп
  • 9 Табиий изотоп
  • 10 Бошланғич изотоп
  • 11 Енгил изотоп
  • 12 Беқарор изотоп
  • 13 Ўта Оғир изотоп
  • 14 Барқарор изотоп
  • 15 Кам тарқалган изотоп
  • 16 Қисқа яшовчи изотоп
  • 17 Иккиламчи изотоп
  • 18 Табиий радиоактив изотоп
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Izotop

  • 1 Kimyoviy xossalari bir hil, faqat atom og‘irliklari turlicha bo‘lgan elementlar. Bir elementning turli izotoplarida yadrodagi protonlar soni doim bir xil bo‘ladi va shu sababli, izotoplar doim bir xil kimyoviy xossalar atom raqamlariga ega bo‘ladi. Bunday elementlarning massa soni turlicha bo‘ladi.
  Namunalar
  • 1 Izotopni boyitish
  • 2 Izotoplarni ajratish
  • 3 Faollashtiruvchi izotop
  • 4 Alfa-nurlatuvchi izotop
  • 5 Og‘ir izotop
  • 6 Sun’iy izotop
  • 7 Uzoq yashaydigan izotop
  • 8 Radioaktiv izotop
  • 9 Tabiiy izotop
  • 10 Boshlang‘ich izotop
  • 11 Yengil izotop
  • 12 Beqaror izotop
  • 13 O‘ta Og‘ir izotop
  • 14 Barqaror izotop
  • 15 Kam tarqalgan izotop
  • 16 Qisqa yashovchi izotop
  • 17 Ikkilamchi izotop
  • 18 Tabiiy radioaktiv izotop
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Изотоп

  • 1 Разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый атомный (порядковый) номер, но при этом разные массовые числа.
  Namunalar
  • 1 обогащать изотоп
  • 2 разделять изотопы
  • 3 активирующий изотоп
  • 4 альфа-излучающий изотоп
  • 5 тяжелый изотоп
  • 6 технический изотоп
  • 7 долгоживущий изотоп
  • 8 радиоактивный изотоп
  • 9 естественный изотоп, природный изотоп
  • 10 исходный изотоп
  • 11 лёгкий изотоп
  • 12 неустойчивый изотоп
  • 13 сверхтяжёлый изотоп
  • 14 стабильный изотоп
  • 15 малораспространённый изотоп
  • 16 короткоживущий изотоп
  • 17 вторичный изотоп
  • 18 естественно радиоактивный изотоп
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Isotope

  • 1 each of two or more forms of the same element that contain equal numbers of protons but different numbers of neutrons in their nuclei, and hence differ in relative atomic mass but not in chemical properties; in particular, a radioactive form of an element
  Namunalar
  • 1 enrich an isotope
  • 2 separate isotopes
  • 3 activating isotope
  • 4 alpha-emitting isotope
  • 5 heavy isotope
  • 6 industrial isotope
  • 7 long-lived isotope
  • 8 radioactive isotope
  • 9 natural isotope
  • 10 original isotope, parent isotope
  • 11 light isotope
  • 12 unstable isotope
  • 13 superheavy isotope
  • 14 stable isotope
  • 15 low-abundance isotope
  • 16 short-lived isotope, short half-life isotope
  • 17 secondary isotope
  • 18 naturally radioactive isotope
  Tavsiya etilgan manbalar
  • 1 Thoennessen M. (2016), "2015 Update of the Discoveries of Isotopes"