452

Barcha soʻzlar

2311

Bugun tarjima qilindi

149

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Izomer
 • Ўзбек тилида

  Изомер

  • 1 Таркиби ва молекуляр массаси бир хил бўлган, лекин, структура тузилиши, ҳамда, кимёвий ва физик хоссаларига кўра фарқланадиган кимёвий бирикмалар​
  Намуналар
  • 1 изомерларни ажратиш
  • 2 ўнгга буралувчи изомер
  • 3 Бўлиниш изомери
  • 4 Бўлинаётган изомер
  • 5 геометрик изомер
  • 6 адрон изомер
  • 7 Катта спинли изомер
  • 8 оғир изомер
  • 9 чапга буралувчи изомер
  • 10 кўзгули изомер
  • 11 ядровий изомер
  • 12 радиоактив изомер
  • 13 узоқ яшовчан ядровий изомер
  • 14 қисқа яшовчан ядровий изомер
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Izomer

  • 1 Tarkibi va molekulyar massasi bir xil bo‘lgan, lekin, struktura tuzilishi, hamda, kimyoviy va fizik xossalariga ko‘ra farqlanadigan kimyoviy birikmalar
  Namunalar
  • 1 izomerlarni ajratish
  • 2 o‘ngga buraluvchi izomer
  • 3 Bo‘linish izomeri
  • 4 Bo‘linayotgan izomer
  • 5 geometrik izomer
  • 6 adron izomer
  • 7 Katta spinli izomer
  • 8 og‘ir izomer
  • 9 chapga buraluvchi izomer
  • 10 ko‘zguli izomer
  • 11 yadroviy izomer
  • 12 radioaktiv izomer
  • 13 uzoq yashovchan yadroviy izomer
  • 14 qisqa yashovchan yadroviy izomer
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Изомер

  • 1 Химические соединения, имеющие одинаковый состав и молекулярную массу, но различающиеся между собой по строению, физическим и химическим свойствам.
  Namunalar
  • 1 разделение изомеров
  • 2 правовращающий изомер
  • 3 изомер деления
  • 4 делящийся изомер
  • 5 геометрический изомер
  • 6 адронный изомер
  • 7 изомер с большим спином
  • 8 тяжёлый изомер
  • 9 левовращающий изомер
  • 10 зеркальный изомер
  • 11 ядерный изомер
  • 12 радиоактивный изомер
  • 13 долгоживущий ядерный изомер
  • 14 короткоживущий ядерный изомер
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Izomer

  • 1 each of two or more compounds with the same formula but a different arrangement of atoms in the molecule and different properties
  Namunalar
  • 1 isomer separation
  • 2 dextrarotatory isomer
  • 3 fission isomer
  • 4 fissioning isomer
  • 5 geometrical isomer
  • 6 hadron isomer
  • 7 high-spin isomer
  • 8 heavy isomer
  • 9 levorotatory isomer
  • 10 mirror isomer
  • 11 nuclear isomer
  • 12 radioactive isomer
  • 13 long-lived nuclear isomer
  • 14 short-lived nuclear isomer
  Tavsiya etilgan manbalar