655

Barcha soʻzlar

279

Bugun tarjima qilindi

150

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Aerodinamika
 • Ўзбек тилида

  Аэродинамика

  • 1 Аэромеханиканинг ҳаво ва бошқа газларнинг ҳаракат қонунларини ва бу газларнинг ўраб турган жисмларга таъсири натижасида юзага келадиган кучларни ўрганувчи бўлими
  Намуналар
  • 1 бинолар аэродинамикаси
  • 2 автомобиль аэродинамикаси
  • 3 каналлар аэродинамикаси
  • 4 ракета аэродинамикаси
  • 5 самолёт аэродинамикаси
  • 6 ёниш жараёнлари аэродинамикаси
  • 7 катта тезликлар аэродинамикаси
  • 8 қовушқоқ муҳит аэродинамикаси
  • 9 товуш тезлигидан юқори тезликлар аэродинамикаси
  • 10 товуш тезлигидан паст тезликлар аэродинамикаси
  • 11 идеал газ аэродинамикаси
  • 12 паст тезликлар аэродинамикаси
  • 13 сийрак газлар аэродинамикаси
  • 14 сиқилувчт муҳит аэродинамикаси
  • 15 муҳандислик аэродинамикаси
  • 16 амалий аэродинамика
  • 17 аэродинамиканинг истиқболдаги вазифалари
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Aerodinamika

  • 1 Aeromexanikaning havo va boshqa gazlarning harakat qonunlarini va bu gazlarning o‘rab turgan jismlarga ta’siri natijasida yuzaga keladigan kuchlarni o‘rganuvchi bo‘limi
  Namunalar
  • 1 binolar aerodinamikasi
  • 2 avtomobil aerodinamikasi
  • 3 kanallar aerodinamikasi
  • 4 raketa aerodinamikasi
  • 5 samolyot aerodinamikasi
  • 6 yonish jarayonlari aerodinamikasi
  • 7 katta tezliklar aerodinamikasi
  • 8 qovushqoq muhit aerodinamikasi
  • 9 tovush tezligidan yuqori tezliklar aerodinamikasi
  • 10 tovush tezligidan past tezliklar aerodinamikasi
  • 11 ideal gaz aerodinamikasi
  • 12 past tezliklar aerodinamikasi
  • 13 siyrak gazlar aerodinamikasi
  • 14 siqiluvcht muhit aerodinamikasi
  • 15 muhandislik aerodinamikasi
  • 16 amaliy aerodinamika
  • 17 aerodinamikaning istiqboldagi vazifalari
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Аэродинамика

  • 1 Раздел аэромеханики, изучающий законы движения воздуха и других газов и силы, возникающие на обтекаемых ими телах.
  Namunalar
  • 1 аэродинамика здания
  • 2 аэродинамика автомобиля
  • 3 аэродинамика каналов
  • 4 аэродинамика ракеты
  • 5 аэродинамика самолёта
  • 6 аэродинамика процессов сгорания
  • 7 аэродинамика больших скоростей
  • 8 аэродинамика вязкой среды
  • 9 аэродинамика гиперзвуковых скоростей
  • 10 аэродинамика дозвуковых скоростей
  • 11 аэродинамика идеального газа
  • 12 аэродинамика малых скоростей
  • 13 аэродинамика разреженных газов
  • 14 аэродинамика сжимаемых сред
  • 15 техническая аэродинамика
  • 16 прикладная аэродинамика
  • 17 advanced advanced aerodynamics
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Aerodynamics

  • 1 the study of the properties of moving air and the interaction between the air and solid bodies moving through it
  Namunalar
  • 1 aerodynamics of building
  • 2 vehicle aerodynamics
  • 3 internal aerodynamics
  • 4 aerodynamics of rocket
  • 5 airplane aerodynamics, aerodynamics of airplane
  • 6 combustion aerodynamics
  • 7 high-speed aerodynamics
  • 8 aerodynamics of viscous fluids
  • 9 hypersonic aerodynamics, ultrahigh-speed aerodynamics, hypersonic flow dynamics, hypersonics
  • 10 subsonic aerodynamics, subsonics
  • 11 ideal gas aerodynamics, perfect gas aerodynamics
  • 12 conventional aerodynamics, low-speed aerodynamics
  • 13 rarefied gas mechanics, rarefied gas dynamics, superaerodynamics, molecular aerodynamics
  • 14 compressible aerodynamics
  • 15 engineering aerodynamic
  • 16 engineering aerodynamics
  • 17 перспективные проблемы аэродинамики
  Tavsiya etilgan manbalar