655

Barcha soʻzlar

102

Bugun tarjima qilindi

29

Bugungi foydalanuvchilar soni

Ilmiy izohli lug‘at

Xromosoma
 • Ўзбек тилида

  Хромосома

  • 1 кўплаб тирик организмлар ҳужайралари ядросида аниқланган толасимон структура бўлиб, нуклеин кислоталар ва оқсиллардан таркиб топган бўлади ва ўзида ирсий ахборотни ташийди
  Намуналар
  • 1 акроцентрик хромосома
  • 2 гетеротроп хромосома
  • 3 дицентрик хромосома
  • 4 хромосомаларни хариталаш
  • 5 ҳалқасимон хромосома
  • 6 маркёрланган (бўяб белгиланган) хромосома
  • 7 ​хромосоманинг ҳаракатланиши (жойдан-жойга кўчиши)​
  • 8 хромосомаларнинг қўшилиши
  • 9 хромосома сегменти
  • 10 хромосома йўлдоши
  • 11 субметацентрик хромосома
  • 12 хромосома касалликлари
  • 13 хромосоманинг элементар толаси
  • 14 хромосома дозиметрияси
  • 15 хромотип
  Тавсия этилган манбалар
 • O‘zbek tilida

  Xromosoma

  • 1 ko‘plab tirik organizmlar hujayralari yadrosida aniqlangan tolasimon struktura bo‘lib, nuklein kislotalar va oqsillardan tarkib topgan bo‘ladi va o‘zida irsiy axborotni tashiydi
  Namunalar
  • 1 akrotsentrik xromosoma
  • 2 geterotrop xromosoma
  • 3 ditsentrik xromosoma
  • 4 xromosomalarni xaritalash
  • 5 halqasimon xromosoma
  • 6 markyorlangan (bo‘yab belgilangan) xromosoma
  • 7 xromosomaning harakatlanishi (joydan-joyga ko‘chishi)
  • 8 xromosomalarning qo‘shilishi
  • 9 xromosoma segmenti
  • 10 xromosoma yo‘ldoshi
  • 11 submetatsentrik xromosoma
  • 12 xromosoma kasalliklari
  • 13 xromosomaning elementar tolasi
  • 14 xromosoma dozimetriyasi
  • 15 xromotip
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Rus tilida

  Хромосома

  • 1 нитевидная структура состоящая из нуклеиновых кислот и белков, обнаруженная в ядре большинства живых клеток, несущая генетическую информацию в виде генов
  Namunalar
  • 1 акроцентрическая хромосома
  • 2 гетеротропная хромосома
  • 3 дицентрическая хромосома
  • 4 картирование хромосомы
  • 5 кольцевая хромосома
  • 6 маркёрная хромосома
  • 7 перемещение хромосомы
  • 8 слияние хромосом
  • 9 сегмент хромосомы
  • 10 спутник хромосомы chromosome
  • 11 субметацентрическая хромосома
  • 12 хромосомные болезни
  • 13 элементарная хромосомная нить
  • 14 хромосомная дозиметрия
  • 15 хромотип, хромосомный набор
  Tavsiya etilgan manbalar
 • Ingliz tilida

  Chromosome

  • 1 a thread-like structure of nucleic acids and protein found in the nucleus of most living cells, carrying genetic information in the form of genes
  Namunalar
  • 1 acrocentric chromosome
  • 2 heterotropic chromosome
  • 3 dicentric chromosome
  • 4 chromosome mapping
  • 5 ring chromosome
  • 6 marker chromosome
  • 7 chromosome translocation
  • 8 chromosome fusion
  • 9 chromosome band
  • 10 satellite, satelles chromosomalis [NH]
  • 11 submetacentric chromosome
  • 12 chromosome diseases
  • 13 chromosome thread
  • 14 chromosome dosimetry
  • 15 chromosome set
  Tavsiya etilgan manbalar